Гордієнко М.І.

Статті у наукових фахових виданнях України

 

 1. Гордієнко М.І. Особливості та перспективи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. [Текст] // Молодий вчений/ Young Scientis. 2018. №12(64). С. 263-266.

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/63.pdf

 1. Гордієнко М.І. Аудит ефективності та його роль в умовах децентралізації. // Фаховий науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». м. Херсон. 2018.  Випуск 3 (46). С. 129-133.
 2. Гордієнко М.І. Витрати на біологічні перетворення в обліку [Текст] // Молодий вчений/ Young Scientis. 2018  №11(63). С. 409-412.

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/96.pdf

 1. Гордієнко М.І. Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів. /М.І. Гордієнко, Т.О. Мулик. /EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity. 2017. Випуск 7 (23). С. 7-19.
 2. Гордієнко М.І. Стратегічне планування в аграрному секторі. // Причорноморські економічні студії, 2016. № 3. С. 49 – 53.

Видані підручники, навчальні посібники або монографії

 1. 1. Аудит. /М.І. Гордієнко, О.В. Назаренко: [навчальний посібник.] – Суми: видавництво «Козацький вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2009. 210 с.
 2. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. /Огійчук М.Ф., Калюга Є.В., Плаксієнко В.Я., Гордієнко М.І. та ін.., всього – 36 осіб: [навчальний посібник.]– К.: Алерта, 2013. 448 с. (гриф Мінагрополітики України)
 3. Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо – професійною програмою підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах II – IV рівнів акредитації. / Огійчук М.Ф., Калюга Є.В., Плаксієнко В.Я., Гордієнко М.І. та ін.., всього – 40 осіб: [навчальний посібник.] – К.: Алерта, 2013.  448 с.(гриф Мінагрополітики України)
 4. Учет в банках. / Гордиенко Н.И.,Майданевич П.М., Волошина Е.И., Гроздева Е.А.: [учебное пособие] – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. 332 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-5226 від 12.03. 2013 р.)
 5. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. / Огійчук М.Ф., Калюга Є.В., Плаксієнко В.Я., Гордієнко М.І. та ін.., всього – 32 особи.: [ навчальний посібник]. – К.: Алерта, 2014.  456 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-12937 від 13.08. 2013 р.)
 6. Фінанси підприємств. / Гордієнко М.,Джалал А.К., Майданевич П.М., Колпакова Н.С.: [навчальний посібник]. – Саки: ПП «Підприємство Фенікс», 2014. 420 с. (гриф Міносвіти України № 7/11-18020 від 22.11. 2013 р.)
 7. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах. / Плаксієнко В.Я., Мармуль Л.О., Камінська Т.Г., Гордієнко М.І., та ін., всього – 8 осіб: [підручник]. – К.: Центр учбової літератури, 2014. 448 с. (гриф Міносвіти України № 1/11-5512 від 15.04. 2014 р.)
 8. Гордієнко М.І. Податок на додану вартість: правова, економічна та соціальні складові. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: колективна монографія / Загальна редакція О.П. Славкової. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. 264 с. ( С. 58 – 74)
 9. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах /В.Я. Плаксієнко, Л.О. Мармуль, Т.Г. Камінська, М.І. Гордієнко, Т.Г. Маренич, Г.Є. Павлова, С.В. Скрипник, О.В. Ільчак / За ред.. В.Я. Плаксієнка: [підручник] 2-ге вид. перероб. та допов. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 520 с. (гриф Міністерства освіти і науки України № 1/11-5512 від 15.04.2014 р.)
 10. Гордієнко М.І. Еволюція, сутність та місце оперативного контролю в системі управління підприємством. // Обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2019. 343 с. (С. 19 – 29).

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Гордієнко М.І. Облік виплат працівникам в контексті національних та міжнародних стандартів. /М.І. Гордієнко, А.В. Самолевська// Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава, ЦФЕНД, 2019.  Ч 3. 63 с.(С. 22 – 24)
 2. Гордієнко М.І.  Контроль якості надання адміністративних послуг. /М.І. Гордієнко, К.В. Янченко// Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава, ЦФЕНД, 2019.  Ч 6. 63 с.(С. 30 – 32)
 3. Гордієнко М.І. Аутсорсинг: сутність, правове регулювання. /М.І. Гордієнко// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права» м. Полтава, 14 травня 2018 р.: у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018.  Ч. 1 59 с. (С. 31 – 32).
 4. Гордієнко М.І. Вибір підсистеми оподаткування сільськогосподарським товаровиробником. /М.І. Гордієнко// Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. пам’яті професора М.Г. Михайлова (22 листопада 2018 р.; м. Суми) / Відпов. за вип. О. Пасько. Суми: CНАУ. – 2018. 629 с. (С. 50 – 57)
 5. Гордієнко М.І. Формування облікової політики з урахуванням вимог МСФЗ. /М.І. Гордієнко// International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 23. 2018. Tbilisi, Georgia, Baltija Publishing. 218 pages. (153 – 156 p.).
 6. Гордієнко М.І. Корпоративні правовідносини: правове забезпечення і оподаткування. /М.І. Гордієнко// III International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Conference Proceedings, December 28th, 2018. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 156 pages. (P. 44 – 46).
 7. Гордієнко М.І. Судова експертиза в контексті законодавства України. /М.І. Гордієнко// Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євро інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017.  140 с. (С. 117 – 120).
 8. Гордієнко М.І. Консолідована фінансова звітність за МСФЗ. /М.І. Гордієнко// Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 14 грудня 2016 р., (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2016.  247 с. (С. 26 – 28).
 9. Гордієнко М. І. Сутність та необхідність податкового адміністрування / М.І. Гордієнко // International Scientific Conference Economy and Society: modem foundati on forhuman development: Conference pro ceedings, Part 1, October 31, 2016, Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 272 pages. ( P. 174 – 176).

Участь у ДБТ, ГДТ, міжнародні проекти

 1. Методика дослідження та визначення доходів від сільськогосподарської діяльності для платників ФСП

Державний реєстраційний номер 0106U009418

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гордієнко М.І. Вартість 27,0 тис. грн.

 1. Організаційні та методичні засади проведення аудиторської перевірки в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем

Державний реєстраційний номер 0113U004896

Науковий керівник: к.е.н., професор Гордієнко М.І. В межах навчального навантаження (власні кошти).

 1. Теоретико-методологічні та практичні аспекти організації обліку і оподаткування на підприємствах аграрного сектору економіки

Державний реєстраційний номер 0119U102486

Науковий керівник: к.е.н., професор Гордієнко М.І. В межах навчального навантаження (власні кошти).

 

Назаренко Інна Миколаївна

Монографії

 1. Назаренко І.М. Застосування економічних методів дослідження капіталу: досвід та перспективи : монографія. Суми : Університетська книга, 2015. 343 с.
 2. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Обліково-інформаційне забезпечення діагностики монетарних активів суб’єктів агробізнесу. Науково-методичні основи розвитку обліково-аналітичної системи України в умовах глобалізації економіки: [колективна монографія] / За заг. ред. Т.Г. Маренич. Харків: Вид-во «Смугаста типографія», 2017. С. 166 – 183.
 3. Назаренко І.М. Аудит фінансових результатів: цільова спрямованість та особливості алгоритмізації. Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / Загальна редакція  В.Я. Плаксієнка. Полтава.: Видавництво: ПП «Астрая» 2018. С. 173-184.

 

Навчальні посібники

 1. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві: навчальний посібник / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко, С.А. Гаркуша / За ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 252 с.

 

Статті в журналах, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus

1.Nazarenko I., Oriekhova A. Diagnostics of monetary assets of ukrainian agribusiness entities: relevance, peculiarities, and the process of algorithm construction. Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. Volume VIII. Issue 7(23). Р. 1373 – 1380.

2.Babenko V., Nazarenko О., Nazarenko I., Mandich A., Krutko М. Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks. Eastern-European JournalofEnterprise Technologies. 2018. № 3 /4 (93). Р. 6-14.

3.Hilorme T., Nazarenko I., Okulicz-Kozaryn W., Getman O., Drobyazko S. Innovative model of economic behavior of agentsin the sphere of energy conservation. Academy of Entrepreneurship Journal. 2018. Volume 24, Issue 3. URL: https://www.abacademies.org/articles/Innovative-model-of-economic-behavior-of-agents-in-the-1528-2686-24-3-163.pdf.

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Назаренко І.М. Аналіз науково-методичних підходів до розрахунку та оцінки чистих активів підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 164-168.
 2. Назаренко І.М., Орєхова А.І. Аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Вип. 4.  С. 56-61.
 3. Назаренко І.М., Назаренко О.В. Бухгалтерський облік і звітність – інформаційна платформа управлінського процесу. Бізнес Інформ. 2015. № 12. C. 250-257.
 4. Назаренко І.М. Економетричне моделювання складових капіталу в якості факторних систем. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2015. № 5. С. 131-145.
 5. Назаренко І.М. Значення економіко-математичного моделювання в діагностиці капіталу суб’єктів агробізнесу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. № 12. (66). С. 174 – 177.
 6. Назаренко І.М. Методологічні основи діагностики ефективності використання капіталу суб’єктів агробізнесу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2015. Вип. 2 (11). С. 188 – 199.
 7. Назаренко І.М. Розвиток категорії «капітал»: історичний дискурс з позиції облікового аспекту. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 11. С. 134-140.
 8. Назаренко І.М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 9-13.
 9. Назаренко І.М. Методичний підхід до оцінки забезпеченості капіталом сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 4. С. 8-13.
 10. Назаренко І.М. Фінансові індикатори діагностики капіталу з позиції ціннісного та вартісного підходів. Бізнес – Інформ. 2016. № 2. С. 273 −278.
 11. Назаренко І.М. Економіко-математичне моделювання залежності фінансового стану підприємств від складових капіталу. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 65-68.
 12. Назаренко І.М. Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України. Проблеми економіки. 2015. № 4. C. 136-143.
 13. Назаренко І.М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2016. № 1 (23).  С. 114-122.
 14. Назаренко І.М. Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору. Економіка: реалії часу : науковий журнал. 2015. № 6 (22). С. 127-134.
 15. Назаренко І.М. Прикладні аспекти нейронного моделювання в діагностиці капіталу сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси. 2016. № 1 (71). С. 161-171.
 16. Назаренко І.М. Фінансовий аудит «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» підприємства: організаційно-методичні аспекти та процес алгоритмізації. Бізнес – Інформ. 2017. № 4. С. 308 – 312.
 17. Назаренко І.М. Експлікація та упорядкування інтерпретації понять «аудит» і «фінансовий аудит». Проблеми економіки. 2017. № 2.  С. 304 – 309.
 18. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери. Бізнес Інформ. 2016. № 12. С. 127 -132.
 19. Назаренко І.М., Назаренко О.В. Економічний вимір орендних відносин суб’єктів агробізнесу Сумського регіону. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 84-90.
 20. Назаренко І.М. Особливості аудиту монетарних (змішаних) активів підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26 – 2. С. 156 – 162.
 21. Назаренко І.М. Нормативно-правове регулювання безпаперової бухгалтерії. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28-2. С. 130 – 135.
 22. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти. Агросвіт. 2018. № 9. С. 20 – 26.
 23. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії. Агросвіт. 2018. № 12. С. 3-7.
 24. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М., Орєхова А.І. Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства. Бізнес – Інформ. 2018. № 3. С.375-380.
 25. Назаренко І.М. Місюров О.В. Аудит виробничих запасів: особливості, ключові аспекти та послідовність перевірки. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 19. С. 1312 – 1318.
 26. Назаренко І.М., Назаренко О.В., Соколенко Л.Ф. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 194–201.
 27. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади. Агросвіт. 2019.  № 10. С. 19 – 26

 

Матеріали конференцій

 1. Назаренко І.М. Порівняльний аналіз категоріально-понятійного апарату дефініцій «управління» та «менеджмент». Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.). у 3-х ч.  Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015. Ч. 2. С. 90-93.
 2. Назаренко І.М. Відображення капіталу (пасиву) в бухгалтерському балансі: історичний вимір. Сучасні аспекти розвитку світової економіки під впливом глобалізації : зб. тез наук. робіт учасників Міжнародної науково-практичної конф., м. Одеса / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса : ЦЕДР. 2015. С. 128-131.
 3. Назаренко І.М. Трансформація стратегічного управління у відповідності до вимог когнітивної економіки. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конф. / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х ч.  Львів : ЛЕФ, 2015. Ч. 1. С. 79-82.
 4. Назаренко І.М. Гносеологічний аспект категорії «власність». Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конф. (м. Київ, 25-26 вересня 2015 р.). К. : ГО «Київський економічний науковий центр». 2015.                С. 63-67.
 5. Назаренко І.М. Структурний розподіл складових пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) з позиції власності. Materiбly XI mezinбrodnн vědecko – praktickб konference «Vědeckэ průmysl evropskйho kontinentu – 2015».  Dнl 2. Ekonomickй vědy. Praha : Publishing House  «Education and Science» s.r.o, 2015. 14- 16 s.
 6. Назаренко І.М. Стан та пріоритетні завдання підвищення інвестиційної активності та привабливості аграрного сектору економіки України. Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nayki – 2016» / Ekonomiczne nauki. Przemysl : Nayka i studia, 2016. Vol. 1. 16-19 s.
 7. Назаренко І.М. Аналіз та оцінка чистих активів аграрних підприємств Сумської області. Проблеми розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора В.Я. Амбросова,  Х. : «Смугаста типографія», 2016. С. 104-106.
 8. Назаренко І.М. Інформаційне забезпечення діагностики капіталу підприємства: структура та пріоритетні напрямки підвищення аналітичності. XI Международной научно-практической конференции  «Научные горизонты – 2016», (30.09 -07.10.2016, Science and Education Ltd (Англия)). URL: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.
 9. Назаренко І.М. Місія фінансового аудиту в діагностиці фінансової безпеки підприємства. Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. Київ : ККІБП, 2017, 1 т. С. 85 – 87.
 10. Назаренко І.М. Пріоритетні напрями фінансового аудиту сукупного доходу підприємств. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 3. Полтава : РВВ ПДАА, 2017. С. 29 – 34.
 11. Назаренко І.М. Діагностика можливостей суб’єктів агробізнесу в контексті забезпечення сталого розвитку. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 травня 2017 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 30-32.
 12. Назаренко І.М. Аудит фінансових результатів: цільова спрямованість та особливості алгоритмізації. Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування : [колективна монографія] / Загальна редакція В.Я. Плаксієнка. Полтава.: Видавництво: ПП «Астрая», 2018. С. 173-184.
 13. Назаренко І.М. Контроль якості аудиторських послуг: сутність, елементи та критерії оцінки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні, 23 травня 2018 р. / редкол.:Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Х.: «Смугаста типографія». 2018. С. 121 – 123.
 14. Назаренко І.М. Аудит безперервності діяльності підприємства: особливості та ключові аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та  перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). Полтава. 2018. С. 241 – 244.
 15. Назаренко І.М. Фінансовий дью ділідженс: сутність та функціональна місія в системі управління підприємством. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем» (присвячена 70-річчю кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту). Харків : ХНТУСГ. 2018. С. 182 – 184.
 16. Назаренко І.М. Функціональна місія та вимоги до внутрішнього аудиту в сучасних динамічних бізнес-умовах. Європейський  вектор  розвитку  бухгалтерського  обліку, фінансів  та  оподаткування в  аграрному  секторі  економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ». 2018. С. 151 – 154.

 

Назаренко О.В.

Журнали включені до міжнародної наукометричної бази Scopus

 1. Babenko V., Nazarenko O., Nazarenko I., Mandich А., Krutko М. Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 3 /4 (93). – Р. 6-14.
 2. Malyarets L., Babenko V., Nazarenko O.,Ryzhikova N. The Modeling of Multicriteria Activity Assessment in Enterprise Management/ International Journal of Supply Chain Management. 2019. – Vol. 8 № 4. – Р. 997-1004.

Монографії

 1. Назаренко О.В. Сучасний стан та перспективи вдосконалення фіскальної компоненти землекористування аграрних підприємств / О.В. Назаренко // Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування: [колективна монографія] / Загальна редакція В.Я. Плаксієнка. – Полтава.: Видавництво: ПП «Астрая» 2018. – С. 286-297.
 2. Назаренко О.В. Землекористування аграрних підприємств: механізми та системи управління. Монографія. – Харків: Смугаста типографія, 2017. – 352 с.
 3. Назаренко О.В. Політика сталого землекористування: стан та перспективи. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: колективна монографія / Загальна редакція О.П. Славкової. – Суми.: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б.., 2017. – С. 249-258.

Статті у фахових виданнях.

 1. Крюкова І.О., Назаренко О.В. Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 4 (14). – С. 20-26. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n4.html
 2. Назаренко О.В., Гущин А.А. Аналіз та оцінка стану використання земельних ресурсів Сумської області. «Молодий вчений». № 9(12) вересень 2014р.
 3. Назаренко О.В., Сторожук О.В. Актуальні аспекти нарахування та утримання єдиного соціального внеску. Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент Вип. 5 (64). – 2015.- с. 193-197.
 4. Назаренко О.В. Науково-практичні засади управління інвестиційними ризиками підприємств аграрної сфери. Економіка і фінанси /Economics and Finance/ № 6-7. – 2015.- с. 59-69.
 5. Назаренко І.М., Назаренко О.В. Бухгалтерський облік і звітність – інформаційна платформа управлінського процесу. Бізнес Інформ. – 2015. – 12. – С. 250-257.
 6. Назаренко І. М., Назаренко О.В. Економічний вимір орендних відносин Сумського регіону. Проблеми економіки = The Problems of Economy. – 2016. – № 4. – С. 84-90.
 7. Крюкова І.О. Прикладні аспекти аналізу та управління земельними ресурсами аграрних підприємств: стан та перспективи / І. О. Крюкова, О. В. Назаренко // Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент. – Суми, 2016. – Вип. 8. –С. 114-118.
 8. Назаренко О. В. Основні етапи становлення та розвитку земельних відносин в аграрному секторі України та світу / О. В. Назаренко // Вісник СНАУ. Серія: Економіка і менеджмент. – Суми, 2016. – Вип. 12. –С. 124-129.
 9. Назаренко О.В. Політика сталого землекористування: стан та перспективи. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств : колективна монографія. Загальна редакція О.П. Славкової. – Суми.: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б.., 2017. – С. 249-258.
 10. Назаренко О.В. Земельна складова необоротних активів аграрного підприємства: вітчизняний та зарубіжний підхід. Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 43-46.
 11. Назаренко О.В. Стан та оцінка ефективності використання сільськогосподарських угідь в аграрному секторі економіки України. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 203-214.
 12. Назаренко О. В. Концепції управління земельними ресурсами: стан та перспективи трансформації. Економіка: реалії часу. – 2017. – № 3 (31). – С. 119-131. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No3/119.pdf.
 13. Назаренко О.В. Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті.Агросвіт. – 2018. – № 14. – С. 3-8.
 14. Назаренко О.В., Лукаш Р.В. Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку. Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – С. 19-25.
 15. Назаренко О.В.,Суровицька А.В. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: переваги, недоліки та особливості запровадження. Економіка та держава. – 2018. – № 12. – С. 50-54.
 16. Назаренко О. В. Обліково-аналітичні аспекти групування витрат операційної діяльності логістичного сегменту підприємства.Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”. № 4. 2019. С. 56-64.
 17. Назаренко О.В. Аудит логістичного сегменту діяльності підприємства: складові елементи та пріоритетні напрями. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 5-9.
 18. Назаренко І. М., Назаренко О. В., Соколенко Л. Ф. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 194–201. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-194-201

Посібники

 1. М.І. Гордієнко, О.В. Назаренко Аудит. [навчальний посібник.] – Суми: видавництво «Козацький вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2009. – 210 с.
 2. Назаренко О.В., Славкова О.П., Гордієнко М.І., Кадацька А.М. Організація навчально-виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит»: Навчально-методичний посібник /. – Суми: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2014. – 136 с.
 3. Nazarenko Oleksandr Organization and method of audit Course book for students of faculty Economics and Management branch of knowledge «Management and administration» specialty: 071 «Accounting and taxation» / Sumy, 2019, 195 p.

Участь у науково-практичних конференціях

 1. Назаренко О.В. Формування економічних складових виробничої собівартості продукції (робіт, послуг): елементи чи статті? Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14 – 15 квітня 2014 р.) – В 3 т./ Т.1.-Суми, 2014.- с. 87
 2. Назаренко О.В. Облікова складова регулювання та управління аграрним земельним капіталом. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: IХ Міжнародна науково-практична конференція (26-27 лютого 2015 року) м. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. – С. 308-311.
 3. Назаренко О.В. Екологічно зорієнтований менеджмент та його місце в сучасній стандартизації діяльності підприємств. Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (24 – 55 квітня 2015 р.) – В 3 т./ Т.1.-Суми, 2015.с. с. 79
 4. Назаренко О.В.Складові політики сталого землекористування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Розвиток економічної системи в умовах глобалізації” (м. Полтава 13 – 14 листопада 2015 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. с. 45-47
 5. Назаренко О.В. Перспективні напрямки забезпечення раціонального, екологічно зорієнтованого  сільськогосподарського землекористування. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, при свяченої пам’яті професора В.Я. Амбросова, 10 березня 2016 р., м. Харків – Харків: «Смугаста типографія», 2016. – с. 54-56
 6. Назаренко О.В. Формування додаткової вартості в теорії фізичної економії. Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (21 квітня 2016 р.) – В 3 т./ Т.1.-Суми, 2016. с. 238
 7. Нормативне обґрунтування відображення вартості землі в балансі підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»(ПДАТУ,  м.  Кам’янець-Подільський 14 грудня 2016 р.). – Тернопіль: Крок, 2016. с. 56-58
 8. Назаренко О.В. Місія інвентаризації в земельній реформі України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні  проблеми  та  перспективи  розвитку  обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (м.  Полтава,  20  квітня  2017  року).  Частина  2.  – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. с. 52-57
 9. Назаренко О.В. Функціональне призначення інвентаризаційного процесу для сучасного землекористування. Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.) – В 3 т./ Т.1.-Суми, 2017. с. 125
 10. Назаренко О.В. Роль принципу безперервності в обліково-контрольній сфері підприємства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні,  23 травня 2018 р. / редкол.:Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х.: «Смугаста типографія», 2018. с. 119-121
 11. Назаренко О.В. Ідентифікація та особливості формування завдання з надання впевненості, що не є аудитом // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVII Всеукраїнської наукової конференції. К.: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2019. С. 150 – 154.
 12. Назаренко О.В. Точка повторного замовлення товарно-матеріальних цінностей як вагома компонента управлінського обліку  // «Актуальні проблеми та перспективи  розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі  управління  підприємством»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. С. 144-147.
 13. Назаренко О.В. Ідентифікація супутніх послуг при аудиті логістичного сегменту підприємства // «Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції, 28 травня 2019 р. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. –Х.: «Стильна типографія», 2019. С. 122-124.

 

Орєхова А.І.

Статті у науковометричних базах Scopus

 1. Oriekhova, A. (2017). Diagnostics of Monetary Assets of Ukrainian Agribusiness Entities: Relevance, Peculiarities, and the Process of Algorithm Construction / Nazarenko, I., Oriekhova, A. // Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume VIII, Winter), 7(23): 1373-1380. DOI:10.14505/jemt.v8.7(23).06. (Scopus).
 2. Oriekhova A. (2019). Features of methods and models in risk management of IT projects / V. Babenko, L. Lomovskykh, A. Oriekhova, L. Korchynska, M. Krutko, Y. Koniaieva // Periodicals of Engineering and Natural Sciences Vol. 7, No. 2, August 2019, pp.629-636. DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2.558. (Scopus).

 

Монографії

одноосібна монографія:

1.Орєхова А. І. Управління розвитком економічного потенціалу суб’єктів агробізнесу : монографія / А. І. Орєхова. – Харків: Вид-во «Смугаста типографія», 2018. – 324 с.

участь у колективних монографіях:

1.Науково-методичні основи розвитку обліково-аналітичної системи України в умовах глобалізації економіки: [колективна монографія] / За заг. ред. Т.Г. Маренич. – Харків: Вид-во «Смугаста типографія», 2017. – 254 с. (особисто автором виконано розділ: Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення контролінгу трансформації економічного потенціалу підприємств, С. 218-228.)

2.Стратегія економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери: актуальні питання науки і практики: колективна монографія / За заг. ред. В. С. Лукача. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., – 2017. – 248 с. (особисто автором виконано розділ:  Методика оцінки контролінгу трансформації економічного потенціалу підприємства, С.70-77).

3.Наукові та прикладні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю та системи оподаткування: [колективна монографія] / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. – Полтава: ПП «Астрая» 2018. – 362 с. (особисто автором виконано розділ:   Контролінг стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства, С.243-253).

 

Статті у фахових виданнях

1.Орєхова А.І. Наукове обґрунтування інструментарію контролінгу в системі управління економічним потенціалом підприємства / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко, А.І. Орєхова // Бізнес – Інформ. – 2018. – № 3. – С.375-380.

2.Орєхова А.І. Концептуальні основи контролінгу управління економічним потенціалом підприємств / А.І. Орєхова // Бізнес – Інформ. – 2018. – № 5. – С. 459-464.

3.Орєхова А.І. Інтерпретація, генезис розвитку та структурування контролінгу / А.І. Орєхова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.  Серія: Економіка і управління». – Том 29 (68). – № 4. – 2018 – С. 117-124.

4.Орєхова А.І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація [Електронний ресурс] / А.І. Орєхова // Економіка та суспільство. – 2018. – № 17. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua

5.Орєхова А.І. Концептуальні засади управління економічним потенціалом підприємства / А.І. Орєхова // Бізнес-Навігатор. – Випуск 4 (47)/2018. – С. 91-98.

6.Oriekhova А. Characteristics of the controlling system at the enterprises of Ukraine  [Електронний ресурс] / А.І. Орєхова // Економіка: реалії часу № 4 (38), 2018 – С. 61-67. – Режим доступу до журналу: https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No4/61.pdf

7.Орєхова А. І. Діагностика економічного потенціалу суб’єктів агробізнесу / А.І. Орєхова // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. – № 2. – С. 62-72.

8.Орєхова А. І. Оцінка контролінгу трансформації економічного потенціалу в умовах транспарентності бізнесу // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. – № 3. – С. 20–28.

9.Орєхова А. І. Аналіз стану виробничого потенціалу суб’єктів агробізнесу / А.І. Орєхова // Український журнал прикладної економіки. – 2018. – Том 3. – № 4. – С. 5–11.

10.Орєхова А. І. Аналіз стану фінансового потенціалу аграрних підприємств / А.І. Орєхова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. – № 4. – С. 28-32.

 

Участь у конференціях

1.Орєхова А.І. Формування та оцінка економічного потенціалу аграрних підприємств / А.І. Орєхова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 2. – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 60-65.

2.Орєхова А.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом підприємства / А.І. Орєхова // Тенденції розвитку національних економік; Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ ; ККІБП, 2017, І т. – с.97-99.

3.Орєхова А.І. Економічний потенціал підприємств аграрного сектору економіки: проблеми формування та оцінки / А.І. Орєхова // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ФО-П Сторожук О.В., 2017. – с.177.

4.Орєхова А.І. Діагностика економічного потенціалу суб’єктів агробізнесу / А.І. Орєхова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – 360 с. (С.295-298).

5.Орєхова А.І. Обліково-аналітичне забезпечення імплементації інструментарію контролінгу / А.І. Орєхова // Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 травня 2018 р. / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Х.: «Смугаста типографія», 2018. – 247 с. (С.123-124).

 

Абрахам Ю.В.

Статті

Yarmila S. Tkal, and Yulia V. Chub. 2017. The System of Management of the Intangible Assets in the Agricultural Enterprises, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 6(28): 1727 – 1739. DOI: 10.14505/Jarle.v8.6(28). 44. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1821/1350

 

Yarmila S. Tkal, Yulia V. Abraham, Viktoria V. Tkachenko, and Valentyna V. Nechyporenko. 2019. The Formation of Effective Usage of Land Resources in Accounting, Analysis and Management of Agricultural Enterprises in the Market Conditions // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Summer. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/achive

 

 1. Yarmila Tkal, Yulia Abraham Improving the Working Mobility System as a Method of Accounting Organization and Administrative Management of the Enterprise // Ежеквартальный научно-практический журнал «Статистика, учет и аудит», г. Алматы, Казахстан. – 2019.
 2. Ткаль Я.С., Абрахам Ю.В. Формування ефективного використання земельних ресурсів в обліку, аналізі та управлінні сільськогосподарськими підприємствами // Фінансовий простір. – Вісник Черкаського наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2019.
 3. Ткаль Я.С., Чуб Ю.В., Ткаченко В.В. The Particularities of the Using of the Information Systems in Accounting [Текст] / Я.С. Ткаль, Ю.В. Чуб, В.В. Ткаченко // Збірник наукових праць «Економічний аналіз» (Індексування в науково-метричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Open Academic Journals Index, CiteFactor). – Тернопіль, Том 24. – № 2. – 2016. – C. 162–167.
 4. Чуб Ю.В. Проблеми обліку інтелектуального капіталу [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: Зб. наук. праць. – Сер. „Економічні науки”. – 2014. – № 6. – С. 411 – 415.
 5. Чуб Ю.В. Сутність та еволюція теорії нематеріальних активів на сучасному етапі розвитку економіки [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (8). –Т.1. – Полтава: ПДАА. – 2014. – С. 329 – 336.
 6. Чуб Ю.В. Аналіз наявності та використання нематеріальних активів [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. –№ 2.– С. 225 – 230.
 7. 7.Чуб Ю.В. Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: Сер. «Економічні науки». –  2014. – № 5. – С. 196 – 201.
 1. Чуб Ю.В. Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації [Текст] / Ю.В. Чуб // Вісник Бердянського національного університету менеджменту і бізнесу, 2014. – № 2 (26). – С.131 – 136.
 2. Чуб Ю.В. Організація обліку окремих господарських процесів в інформаційних системах бухгалтерського обліку // Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Заг. Редакція О.П. Славкової. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – С. 111-119.
 3. Абрахам Ю.В. Інноваційна модель розвитку сільськогосподарських підприємств // Обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової. – «Фабрика друку», 2019. – С. 178-188.
 4. Yin Zhiwen, Yulia Abraham Economic relations between China and major international economies // Participating in XVI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists «ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE XXI CENTURY: THE NATIONAL VISION AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION» April 9 -10, 2019, Ternopil, p. 78-80.
 5. Абрахам Ю.В. Methods of determining the effectiveness of motivation in the enterprise [Текст] / Ю.В. Абрахам // Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (10 березня 2019 р., м. Полтава), 2019.
 6. Абрахам Ю.В. Сутність та еволюція теорії нематеріальних активів на сучасному етапі розвитку економіки / Ю.В. Абрахам // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора М.Г. Михайлова «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації» (22 листопада 2018 року). – Суми, 2018. – C.29-33.
 7. Чуб Ю.В. Облік основних засобів // Матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» (Львів, 23-28 травня 2014 р.). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 116 – 118.
 8. Чуб Ю.В. Роль калькуляції собівартості продукції рослинництва в управлінні виробництвом // Матер. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів (м. Суми, 14-18 квітня 2014 р.). – Суми: Вид-во „Довкілля”, 2014. – С. 327 – 328.

Гаркуша С.А.

Harkusha S., Hlushachenko A., Dovzhyk O. Business Activity Organization on the Regional Level: State and Prospects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 6(28): 2054 – 2062. DOI: 10.14505/jarle.v8.6(28).43. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1871/1387

Гаркуша С. Особливості зберігання, архівування та захисту інформації в процесі організації бухгалтерського обліку. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL:  http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/75.pdf

Гаркуша С.А., Михайленко А.М. Облік готової продукції на підприємствах лісового господарства: особливості та ключові аспекти організації. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. URL:  http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/142.pdf

Гаркуша С.А., Славкова О.П. Амортизація плодоносних рослин: бухгалтерський погляд. Економіка та суспільство. 2018. № 15. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-15/22-stati-15/1943-slavkova-o-p-garkusha-s-a

Гаркуша С.А. Тенденції автоматизації аудиту в бюджетних установах. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2018. Випуск 21. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018/29-vipusk-21-lyutij-2018-r/3838-garkusha-s-a-tendentsiji-avtomatizatsiji-auditu-v-byudzhetnikh-ustanovakh

Гаркуша С.А Автоматизація обліку: форма чи система? Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2017. Випуск 5. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/5_2017_ukr/42.pdf

Гаркуша С.А Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах та напрямки їх вирішення. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Мукачівський державний університет.  Мукачево, 2017. Випуск 9. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/995-garkusha-s-a

Гаркуша С.А. Уніфікація обліку та документообігу в умовах автоматизації. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової. Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. С. 99-110

Гаркуша С.А. Особливості зберігання, архівування та захисту електронної облікової інформації. Обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової.  Суми, 2019. С. 38-47

Гаркуша С.А. Особливості управлінського обліку в сільському господарстві. Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 14-15

Гаркуша С.А. Впровадження управлінського обліку на підприємствах. «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2017 р. Полтава : ПДАА, 2017. С. 105-107

Гаркуша С.А. Застосування форм обліку в автоматизованих системах. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 2. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 41-46

Гаркуша С.А., Созонова Н.О. Електронний документообіг: значення та вимоги. Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. P.37-38

Гаркуша С.А., Курконд О.С. Первинне документування господарських операцій. Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności- 2017». Volume 1. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. P. 39-41

Довжик О.О.

Scopus:

 1. Harkusha Serhii Anatoliyovych, Hlushachenko Anatoliy Ivanovych,and Dovzhyk Olena Oleksandrivna. 2017. Business Activity Organization on the Regional Level: State and Prospects, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 6(28): 2054 – 2062. DOI: 10.14505/jarle.v8.6(28).43. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1871/1387

Статті:

 1. Довжик О. Аналіз особливостей ціноутворення в Україні та еквівалентність міжгалузевого товарообміну [Електронний ресурс] /О.О.  Довжик// Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського – Миколаїв, 2017.  Випуск 15.  С.61-66
 2. Довжик О.О. Організаційно – управлінські трансформації умов функціонування сільськогосподарських підприємств. [Електронний ресурс] /О.О.  Довжик// Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського – Миколаїв, 2017.  Випуск 17. С.139-144
 3. Довжик О.О. Управління витратами як чинник підвищення прибутковості і рентабельності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Олена Олександрівна Довжик, Сергій Анатолійович Гаркуша // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. Том 23.  № 2. С. 37-44
 4. Довжик О.О. Державна регулятивна аграрна політика в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / О.О. Довжик// «Економіка та суспільство». 2016. -№2. С. 97-102
 1. ДовжикО.О. Комп’ютерний аудит в системі аналізу бухгалтерської інформації [Текст] / С.А. Гаркуша, О.О. Довжик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка» – Том 15. №2. -2014.  с.136-141.
 2. Довжик О.О., Гапонюк А.І. Особливості обліку  основних засобів в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / О.О Довжик, А.І. Гапонюк //   Інфраструктура ринку. – 2018. – №25.- Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/24-2018
 3. Довжик О.О., Дермельова Є.Ю. Особливості проведення аудиту товарів [Електронний ресурс] /О.О. Довжик, Є.Ю. Дермельова //Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
 1. Гаркуша С.А., Довжик О.О. Особливості визначення власного капіталу з метою його обліку / С.А. Гаркуша, О.О. Довжик // Оралдың ғылым жаршысы (Уральский научный вестник, Казахстан). – 2019.– № 1(172) – С. 21-29

Монографїі:

Довжик О.О. Особливості організації управлінського обліку на підприємствах АПК. Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – С. 38-48.

Тези:

 1. Dovzhyk Olena The characteristic features of the EU common agricultural policy / О.О. Dovzhyk //Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора М.Г.Михайлова. – Суми. 22 листопада 2018р.-С. 211
 2. Довжик О.О. Особливі аспекти бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості [Текст] / О.О. Довжик // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 1. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 80-85.
 3. Довжик О.О. Земельні відносини в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / О.О. Довжик // Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи  та практичні аспекти розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 червня 2017 року).
 4. Довжик О.О. Features of the taxation system in agriculture in the EU [Текст] / О.О. Довжик //  Соціально-економічні проблеми розвитку агробізнесу та сільських територій: Матеріали  міжнародної науково-практичної  конференції (Мелітополь-Кирилівка, 14 – 15 червня 2018 року)
 5. Довжик О.О. Особливості мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах /О.О. Довжик// «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2017 р. – Полтава: ПДАА, 2017. – С. 22-24.

Ткаль Я.С.

Yarmila S. Tkal, and Yulia V. Chub. 2017. The System of Management of the Intangible Assets in the Agricultural Enterprises, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 6(28): 1727 – 1739. DOI: 10.14505/Jarle.v8.6(28). 44. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1821/1350

 

Yarmila S. Tkal, Yulia V. Abraham, Viktoria V. Tkachenko, and Valentyna V. Nechyporenko. 2019. The Formation of Effective Usage of Land Resources in Accounting, Analysis and Management of Agricultural Enterprises in the Market Conditions // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Summer. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/achive

 1. Yarmila Tkal, Yulia Abraham Improving the Working Mobility System as a Method of Accounting Organization and Administrative Management of the Enterprise // Ежеквартальный научно-практический журнал «Статистика, учет и аудит», г. Алматы, Казахстан. – 2019.
 2. Ткаль Я.С., Абрахам Ю.В. Формування ефективного використання земельних ресурсів в обліку, аналізі та управлінні сільськогосподарськими підприємствами // Фінансовий простір. – Вісник Черкаського наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2019.
 3. Ткаль Я.С., Чуб Ю.В., Ткаченко В.В. The Particularities of the Using of the Information Systems in Accounting [Текст] / Я.С. Ткаль, Ю.В. Чуб, В.В. Ткаченко // Збірник наукових праць «Економічний аналіз» (Індексування в науково-метричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Open Academic Journals Index, CiteFactor). – Тернопіль, Том 24. – № 2. – 2016. – C. 162–167.
 4. Ткаль Я.С. Витрати на виробництво як економічна категорія та їх регулювання при веденні бухгалтерського обліку [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (8). – Т.1. Полтава: ПДАА. – 2014. – С. 316–322.
 5. Ткаль Я.С. Вдосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 15. – № 2. – С. 187–191.
 6. Ткаль Я.С. Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва: Серія: «Економічні науки». 2014. № 3. С. 223 – 228.
 7. Ткаль Я.С. Особливості організації обліку та складання звітності рибницьких господарств [Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Одеського національного університету: Серія: «Економіка». – Випуск 2/6. – Том 19. – 2014. С.117–120.
 8. Ткаль Я.С. Актуальні питання обліку основних засобів бюджетних установ // Обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти діяльності сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової. – Суми, 2019. – С. 48-58.
 9. Ткаль Я.С. Інформаційне забезпечення обліку окремих видів основних засобів [Текст] / Я.С. Ткаль// Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія] / Заг. редакція О.П. Славкової. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – С. 119-124.
 10. Lang Yuyao, Yarmila Tkal Analysis of the role of fixed assets in economic development based on the current national economic situation in China // Participating in XVI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists «ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE XXI CENTURY: THE NATIONAL VISION AND THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION», April 9-10, 2019, Ternopil, p. 48-50.
 11. Ткаль Я.С. Перспективи розвитку інформаційних технологій управління бізнесом // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом». – Київ. – 2019. – С. 303–309.
 12. Ткаль Я.С. Управління використанням земельних ресурсів як важлива функція сільськогосподарської діяльності /Я.С. Ткаль // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2018 р.). – Суми. – 2018. – С. 43.
 13. Ткаль Я.С. The Current Issues of Using of the Information Systems in Accounting [Текст] / Я.С. Ткаль // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні» (23 травня 2018 р., м. Харків), 2018. – C. 173-175.
 14. Ткаль Я.С. Витрати на виробництво як економічна категорія та їх регулювання при веденні бухгалтерського обліку[Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (8). – Т.1. – Полтава: ПДАА. – 2014. – С. 316–322.
 15. Ткаль Я.С. Вдосконалення інформаційного забезпечення обліку окремих об’єктів основних засобів підприємств[Текст] / Я.С. Ткаль // Вісник Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 2. – С. 187–191.