«Розвиток прогресивної та сильної країни без науки неможливий! Це основа для формування і розвитку високого особистісного кар’єрного  росту» 

 

На факультеті економіки і менеджменту здійснюється плідна науково-дослідна робота, до участі в якій залучено всіх викладачів факультету, значну частину здобувачів вищої освіти, аспірантів.

На факультеті науково-педагогічні працівники проводять активну інноваційну роботу по залученняю здобувачів вищої освіти до наукової роботи.

Метою цієї діяльності є розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, які навчаються на факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація отриманих знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності.

Основним завданням науково-педагогічний колектив факультету у цьому напрямку бачить необхідність визначити науковий потенціал здобувачів вищої освіти, вчасно його розпізнати, підтримати та скерувати у правильному творчому напрямку.

Щорічно двічі на рік проводиться студентська наукова конференція, в якій беруть участь здобувачі вищої освіти, які виступили зі своїми першими науковими дослідженнями (україномовні та англомовні).

Здобувачі вищої освіти приймають участь у різноманітних бізнес-проектах, міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін своїх спеціальностей.

Навчаючись улюбленій професії, здобувачі вищої освіти мають найприємніші моменти пізнання і самоствердження, коли під керівництвом наставників освоюють мудрість людську, мудрість професійну. Здобувачі вищої освіти долучаються до наукових досліджень з різних проблем, які є актуальними і дуже динамічними, враховуючи швидкоплинні зміни в суспільстві, а тому мають великий спектр можливостей для наукових досліджень.

Факультет економіки і менеджменту забезпечує проведення заходів щодо створення інвестиційно привабливого іміджу університету. Забезпечує розвиток фундаментальних наукових досліджень і прикладних розробок. Упроваджує у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології, забезпечує на кафедрах розвиток сучасної матеріально-технічної дослідницької бази.

Серед пріоритетів: інтеграція досліджень і розробок кафедр у національний і міжнародний науково-технологічний простір, розвиток науково-інноваційної діяльності, забезпечення збільшення обсягів госпдоговірних робіт за рахунок підвищення інноваційності наукових розробок, активізація роботи здобувачів вищої освіти та викладачів із пошуку та отримання грантів на наукові дослідження.

Забезпечення мотивації активної наукової роботи здобувачів вищої освіти, аспірантів і молодих учених через розвиток наукового товариства та залучення їх до наукових досліджень. Збільшення кількості проведених наукових заходів, участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених і обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл, проведення олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт і розробок. Забезпечення підвищення публікаційної активності науковців кафедри за рахунок їх видання у провідних національних та міжнародних наукових журналах, в тому числі із визначеним імпакт-фактором та науковій періодиці, що індексується у міжнародних науково метричних базах даних Web of Sciense і Scopus.

Організація постійного підвищення конкурентоспроможності викладачів, аспірантів, студентів та випускників кафедр шляхом створення умов вільного оволодіння іноземними мовами, організації постійнодіючих програм стажування та підвищення кваліфікації за кордоном, англомовних семінарів, конференцій, тренінгів із залученням представників навчальних закладів інших країн. Отже, пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи факультету є:

1) участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах;

2) активізація роботи студентського наукового товариства з метою поглибленого вивчення новітніх технологій в економіко-управлінській діяльності;

3) більш активне і результативне залучення студентів до участі у міжнародних конкурсах наукових робіт і грантових програмах;

4) активізація роботи факультетського сайту в соціальних мережах з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів;

5) продовження роботи щодо організації та проведення щорічних науково-практичних конференцій.