Бричко А.М.

 1. Brychko A. M. Bioeconomy as innovative component of the Environmental Management / A. Brychko, S. Lukash, N. Maslak, O. Kovalova // Journal of Environmental Management and Tourism. – University of Craiova, Romania. -Volume IX, 1(25), Spring 2018. – P. 29-33. DOI : http://dx.doi.org/10.14505/jemt.v9.1(25).04 (Scopus) (0,63 д.а.)
 2. Бричко А.М. Ендогенні фактори регіонального економічного зростання / А.М. Бричко // Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії». – Запоріжжя: «Гельветика», 2018. – Вип. 2 (14). – С.103-107. (0,46 д.а.)
 3. Бричко А.М. Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації: монографія / А.М. Бричко, Н.І. Строченко // Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – 227 с. (9,46 д.а.)
 4. Бричко А.М., Зубенок А.В. Економічна ефективність застосування добрив під сою [Електронний ресурс] / А.М. Бричко, А.В. Зубенок // Економіка та суспільство.- 2018. – № 18. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua. (0,54 д.а.) Index Copernicus
 5. Alina Brychko, Dong Yue Competitiveness of production as a determining factor of effective management of the enterprise in market conditions Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК». – № 2 (151). – БНАУ, 2019 – С. 67-76 doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-67-75 (1,0 д.а.)
 6. Бричко А.М. IMPROVING PUBLIC MANAGEMENT AS ONE OF THE WAYS OF REFORM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Удосконалення публічного управління як один із напрямів реформування в Україні у збереженні сталого розвитку) – науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні». ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», № 14, 2019, С.34-38. Index Copernicus International (Республіка Польща) (0,5 д.а.)
 7. Бричко А.М., Лукаш С.М. Інновації в публічному управлінні та адмініструванні: е-урядування. Вісник СНАУ. Науковий журнал. Серія “Економіка і менеджмент”. Випуск 1 (79), 2019. – с.71-77. (0,5 д.а)
 8. Бричко А.М. Управління розвитком регіону як частини регіональної економічної системи / А.М. Бричко / Діагностика функціонування регіональної економічної системи: монографія. / за наук. ред. Данька Ю.І., Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми, «Університетська книга», 2020. – С. 33-42 (0,5 д.а.).
 9. Бричко А.М. Ендогенний регіональний розвиток як складова конкурентоспроможності / А.М. Бричко // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2018. – С. 56-59.(0,2 д.а.).
 10. Бричко А.М. Теоретичні підходи ендогенного регіонального розвитку / А.М. Бричко, С.М. Лукаш, Н.Г. Маслак // II International Scientific Conference Economics and Management: Modern  Transformations in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing («Економіка і менеджмент: Cучасні трансформації в епоху глобалізації»: Збірник  міжнародної наукової конференції 23 березня 2018 року. – Клайпеди, Литва), – 2018. – С. 117-120. (0,2 д.а.).
 11. Бричко А.М., Прокопенко К.О. Підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції /А.М. Бричко, К.О. Прокопенко // Матеріали 24-ої міжнародної науково-практичної конференції (10-15 вересня 2018 р.). – Суми, Одеса – 2018. – С. 156. (0,2 д.а.)
 12. Бричко А.М. Значення кластерів у процесі ендогенного розвитку регіону / А.М. Бричко // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 141. (0,13 д.а.)
 13. Бричко А.М. Проекти TOPAS та UFMD: Проблеми та перспективи впровадження ідей в аграрному секторі / А.М. Бричко, С.М. Лукаш // «Гончарівські читання»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарова Миколи Дем’яновича (24- 25 травня 2019 р.). – Суми, 2019. – С. 90. (0,13 д.а.)
 14. Бричко А.М. Новітні технологій в сільському господарстві / А.М. Бричко // «Гончарівські читання»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарова Миколи Дем’яновича (24- 25 травня 2019 р.). – Суми, 2019. – С. 89. (0,13 д.а.).
 15. Бричко А.М. Модернізація сучасних механізмів управління на регіональному рівні «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення», Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, Київський національний торговельно-економічний університет 24 жовтня 2019 року. – С. 115-118. (0,2 д.а.)
 16. Бричко А.М. Кластерний підхід в управлінні та адмініструванні на регіональному рівні Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ», Дніпро, 29 листопада 2019 року (0,2 д.а.)

Самойленко Т.Г.

 1. Самойленко Т. Г. Соціальна спрямованість управління сталим розвитком сільських територій /Т.Г. Самойленко// Ресурсний потенціал регіонів України: стан та напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29-30 січня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 1. – 136 с., с.42-44
 2. Самойленко Т. Г. Регіональний менеджмент в системі управління розвитком сільських територій / Т.Г. Самойленко// Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 1. – 144 с., с.110-113.
 3. Самойленко Т. Г. Розробка системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій /Т.Г. Самойленко// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages., p.73-76.
 4. Розділ для Звіту про виконання науково-дослідної роботи (номер державної реєстрації U 0114U001562, 2014-2016 р.р.) Самойленко Т.Г. Соціальний аспект управління сталим розвитком сільських територій: Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Механізми регулювання соціо-еколого-економічного розвитку підприємств у регіонально-галузевому вимірі» (номер державної реєстрації U 0114U001562, 2014-2016 р.р.) / Т.Г.Самойленко. – Суми : Сумський НАУ, 2016. – С. 146-154
 5. Самойленко Т.Г. Проблеми та перспективи ефективного землекористування агропідприємств України: Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (2014-2016 р.р., № держ.реєстр.0114U005303).
 6. Самойленко Т.Г. Соціальний аспект управління сталим розвитком сільських територій. / Т.Г.Самойленко//  Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств:монографія. Вип. 3 / за наук. Ред.. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016, 311 с., с.165-175
 7. Самойленко Т.Г. Концептуальні підходи та основні напрямки сталого розвитку сільських територій України /Т.Г. Самойленко//Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – 212 с., с.121-123.
 8. Самойленко Т.Г. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільських територій України: проблеми та перспективи Т.Г. Самойленко// International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions September 28th, 2016 Kielce, Poland:Baltija Publishing. 216 pages., p.55-58.
 9. Самойленко Т.Г. «Органи самоорганізації населення на селі як інструмент місцевого розвитку» [Електронний ресурс] /  Т.Г.Самойленко // Економіка та суспільство. 2016 .- №7. Режим доступу до журналу : http: economyandsociety.in.ua
 10. Самойленко Т.Г. Проблеми та перспективи ефективного землекористування агропідприємств України /Самойленко Т.Г.// монографія: Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип. 4 / за наук. ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В, Ковальової О.М. – Суми, Сумський національний аграрний університет, 2018. – 350 с., с.161.
 11. Самойленко Т.Г. Територіальний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку сільських територій./ Самойленко Т.Г.// стаття. фаховий науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР» Випуск 3 (46)/2018, с.88-92.
 12. Самойленко Т.Г. Кооперація в аграрному секторі,  як напрямок сталого розвитку сільської місцевості ./ Самойленко Т.Г.// стаття. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 29 (68). N 3, 2018, с.22-25.
 13. Самойленко Т.Г. Розвиток молочної кооперації як один з напрямків економічного розвитку сільського господарства і соціального розвитку сільських територій. /Самойленко Т.Г. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23–24 березня 2018 р.). У 2-х частинах. –Дніпро: ПДАБА, 2018. – Ч. 2. – 112 с., с.19-22
 14. Самойленко Т.Г. Роль регіонального маркетингу для сталого розвитку сільських територій України. /Самойленко Т.Г. Пріоритетні напрями розвитку економіки: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 травня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. – 144 с., с.32
 15. Самойленко Т.Г. Стратегічний менеджмент в аграрній кооперації// Самойленко Т.Г. Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 травня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – 140 с., с.26.
 16. Самойленко Т.Г. Маркетинговий підхід до розвитку сільських територій регіону. Самойленко Т.Г./ Економічний механізм управління інноваціями: методологія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 квітня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2018. – 180 с. 35-38
 17. Самойленко Т.Г. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України / Т.Г. Самойленко // Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 24-ої міжнародної науково-практичної конференції (10-15 вересня 2018 г.). Ч.2. – Суми: СНАУ, 2018.- 248 с. – С.38-40
 18. Самойленко Т.Г. Теоретико – методичні аспекти управління сталим розвитком регіональних соціально-економічних систем  / Т.Г.Самойленко // Діагностика функціонування регіональної економічної системи: монографія. / за наук. ред. Данька Ю.І., Медвідь В.Ю., Ковальової О.М. – Суми, «Університетська книга», 2019. (подано до друку)
 19. Самойленко Т.Г. Теоретико – методичні аспекти управління сталим розвитком регіональних соціально-економічних систем / Т.Г.Самойленко// Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Теоретико-методичні та практичні аспекти діагностики функціонування регіональної економічної системи» (номер державної реєстрації U 0117U000911, 2017-2019 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2019. – 267 с. – С. 12-24
 20. Самойленко Т.Г. Індикатори стійкого розвитку на регіональному рівні та їх сутність  /Самойленко Т.Г.// Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 5 квітня 2019 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – 112 с.-с.36-40
 21. Самойленко Т.Г. Розвиток малого та середнього бізнесу: досвід країн ЄС /Самойленко Т.Г.// Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. – 108 с.  – с.6-8
 22. Самойленко Т.Г. Роль даних для планування та аналізу господарської діяльності підприємства /Самойленко Т.Г.// Міжнародна науково-практична конференція (Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. –c. 36-38
 23. Самойленко Т.Г. Методологічні засади формування організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіонів /Самойленко Т.Г.// Менеджмент, підприємництво та цифрові інновації: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30 березня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». –Львів: ЛЕФ, 2019. – 108 с. – с.68-72
 24. Самойленко Т.Г. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України / Т.Г. Самойленко // Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 24-ої міжнародної науково-практичної конференції (10-15 вересня 2018 г.). Ч.2. – Суми: СНАУ, 2018.- 248 с. – С.38-40
 25. Самойленко Т.Г., Харченко Т.О. Впровадження інструментів проектного підходу в систему публічного управління. Стаття. Вісник СНАУ. Науковий журнал. Серія “Економіка і менеджмент”. Випуск 1 (79), 2019.-с.21-26
 26. Самойленко Т.Г Звіт з НДР кафедри «Теоретико-методичні та практичні аспекти публічного управління та адміністрування» за темою: «Процес підготовки та прийняття управлінських рішень в системі публічного адміністрування»
 27. Самойленко Т.Г. Публічне управління в системі сталого розвитку сільських територій. «Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення», Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення [Електронне видання]: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 160 с., с.144-147.
 28. Самойленко Т.Г. Реінжиніринг системи регіонального управління: теоретико-методичні, організаційно-економічні аспекти Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.). – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 236 с., с.48-51
 29. Самойленко Т.Г. Механізми реалізації зв’язків з громадськістю в публічному управлінні. /Самойленко Т.Г.// Стаття. Фаховий науковий журнал «Публічне управління та адміністрування в Украіні» № 14, 2019. С.67-71

Наукова робота студентів:

Рибкін В., Бородавка А. Бізнес-проект «Healthy-фудтрак у місті Суми»/Healthy food is the best choice. Фінал змагання Всеукраїнського студентського конкурсу бізнес-проектів “Бізнес-трамплін” (2 місце), Київський національний торговельно-економічний університет 29 листопада 2019 р.