45 років СНАУ: розвиток факультету економіки і менеджменту та майбутні плани і перспективи

Факультет економіки і менеджменту розвивається, примножуючи традиції СНАУ, використовуючи новітні освітні технології та досягнення науки, формуючи бізнес-еліту суспільства, яка має креативний ресурс для розвитку аграрного сектору, сільських територій на засадах сталого розвитку.

Основна візія розвитку факультету – це лідерство у професійній та науковій освіті, науково-педагогічній діяльності, підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів у галузі управління та адміністрування, соціальних та поведінкових наук, інформаційних технологій, публічного управління та адміністрування, набутті практичних навичок найвищої якості, програмах міжнародного співробітництва і мобільності.

Вся діяльність факультету побудована у відповідності до Стратегії розвитку Сумського НАУ.

Протягом останніх п’яти років у своєму розвитку факультет зазнав значних трансформацій і на сьогодні у його складі діє 7 кафедр:

Наразі колективом факультету реалізується 8 освітніх програм на І рівні ВО (бакалавр): Облік і оподаткування (071); Фінанси, банківська справа та страхування (072); Менеджмент (073); Маркетинг (075); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076); Економіка (051); одні з нових програм, впроваджених на вимогу сучасності – Інформаційні системи та технології (126); Публічне управління та адміністрування (281).

На ІІ рівні ВО (магістр) реалізується 10 освітніх програм: Облік і оподаткування (071); Фінанси, банківська справа та страхування (072); Менеджмент організацій і адміністрування (073); Адміністративний менеджмент (073); Маркетинг (075); Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076); Економіка підприємства (051); та нові програми, ефективно впроваджені останніми роками, Економіка місцевого розвитку (051); Публічне управління та адміністрування (281); Регіональне управління (281).

ОНП, які реалізуються на ІІІ рівні ВО (доктор філософії): Фінанси, банківська справа та страхування (072), Менеджмент (073), Маркетинг (075).

Слід відзначити, що на сьогодні понад 60% НПП факультету вільно володіє іноземними мовами, що дозволяє ефективно впроваджувати англомовні програми на всіх рівнях підготовки та вести активну міжнародну діяльність. Кількість іноземних студентів щороку збільшується, незважаючи на велику кількість викликів, розширюється географія країн, що говорить про зростання довіри до рівня викладання та дипломів СНАУ.

На факультеті успішно впроваджено спільно з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) освітню програму «Магістр з адміністративного менеджменту (MBA in Agriculture)», яка вже двічі підтверджувала свій високий рівень дипломом про акредитацію європейського агентства ACQUIN. При цьому програма викладається трьома мовами: українською, німецькою, англійською. Активна співпраця з Університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф дозволяє успішно реалізовувати міжнародні проекти на факультеті.

Пріоритетним напрямом на факультеті є розвиток практично-орієнтованого напрямку навчання, запровадженого в рамках міжнародного проекту Erasmus+KA2 TOPAS.

Завдяки Проекту було здійснено реальний перехід від теоретично орієнтованої до практично орієнтованої освіти з відповідним наповненням і змістом навчальних програм, з посиленням кооперації з аграрним бізнесом. Так, для студентів-бакалаврів 4 курсу факультету економіки і менеджменту за спеціальностями «Економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» збільшено практичну підготовку  після завершення підготовчого етапу до 10 тижнів стажування на сільськогосподарських підприємствах (практичний семестр). Практика здійснюється при прямому керівництві з боку навчального закладу і при безпосередньому керівництві з боку наставника – керівника від підприємства. Для координації і контролю роботи студента під час проходження практики призначається керівник практики – тьютор з числа науково-педагогічних працівників, які координують збір аналітичних даних студентами. Студенти мають можливість за період практики досконало вивчити виробничі процеси, використовуючи консультації економістів, агрономів, зоотехніків, інженерів. Отримані студентами під час виробничого стажування результати досліджень використовуються при написанні майбутніх наукових та кваліфікаційних робіт. Успішна реалізація міжнародного проекту дозволила студентам та викладачам факультету пройти міжнародне стажування в університетах Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії.

Проект також дозволив провести потужну роботу по впровадженню інноваційних  методів навчання в освітній процес як факультету, так і університету в цілому через проведення серії навчальних семінарів-тренінгів, розробку навчальних посібників, що стало надбанням у рамках викликів, пов’язаних із пандемією COVID-19. Це сприяло діджиталізації освітнього процесу університету в цілому.  Розроблено відкритий курс MOOC англійською та українською версіями для використання в навчальному процесі. Ліцензійні програми RegioMAX та ВЕР для здійснення аналізу дохідності господарств та ефективності інвестицій, розроблені Університетом Вайєнштефан-Тріздорф, впроваджено в освітній процес та активно використовуються для проведення тренінгів та семінарів для представників агробізнесу.

Участь у міжнародному проекті «Управління даними сільськогосподарських підприємств України UFMD» за підтримки Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини (BMEL) дозволила ефективно проводити процес збору даних для формування довідника «Управління даними сільськогосподарських підприємств України».  

В рамках  співпраці між Університетом прикладних наук Німеччини Вайєнштефан-Тріздорф та Україною Erasmus + КА 1 успішно реалізовується Міжнародна кредитна мобільність  для студентів та викладачів. Із початку 2020 року в рамках реалізації Проекту DAAD з підтримки міжнародних освітніх програм проводяться щосеместрові міжнародні семінари професорами Університету прикладних наук Німеччини Вайєнштефан-Тріздорф для студентів та викладачів факультету.

Академічна мобільність студентів та викладачів у рамках проекту ERASMUS + також реалізується з Чеським університетом природничих наук (м. Прага, Чехія), Університетом Афйон Коджатепе (м. Афйон Карахісар, Туреччина). З метою покращення навчання іноземних студентів команда факультету є учасником міжнародного проекту Erasmus+KA2 “Інтеграція та адаптація міжнародних студентів (INTERADIS)”.

Унікальною є участь команди факультету в Міжнародному проекті Швейцарського агентства розвитку та співробітництва SDC та компанії ТОВ «Нестле Україна» Розвиток сталого сільського господарства в Україні, який дозволив пройти навчання викладачам факультету та сприяв створенню команд спільно з факультетом агротехнологій та природокористування для проведення аналізу сталості розвитку фермерських господарств різних регіонів України. Зокрема, програмний продукт RISE активно використовується в начальному процесі.

Команди факультету є керівниками та виконавцями міжнародних проектів Erasmus+  Жан Монне “Продукування та поширення ідей циркулярної економіки відповідно до Плану дій ЄС” та «Передова практика ЄС в оцінці життєвого циклу, соціальному, екологічному обліку та звітності щодо сталого розвитку». Колектив факультету активно долучається до написання та подання грантових заявок.

Участь у міжнародних проектах не лише підвищує якість освітнього процесу, сприяє професійному розвитку викладачів і студентів та дозволяє активно оновлювати матеріально-технічну та аудиторну бази факультету. Так за останні роки було відкрито Навчально-наукову лабораторію TOPAS (313 е), Центр дистанційної освіти (215е), Лабораторію фінансів та банківської справи (402 е), Комп’ютерний клас інформатики та кібернетики (406 е).

Трендом сьогодення є діджиталізація всіх сфер суспільного життя, промисловості, аграрного сектору, комунікацій, саме тому пріоритетним для факультету є забезпечення наскрізної комп’ютерної підготовки студентів всіх факультетів і спеціальностей університету. За останні п’ять років сформовано команду висококваліфікованих фахівців, науковців і практиків, 95% з яких мають науковий ступінь та вчене звання, високі показники цитування у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS, беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах. Колектив науковців факультету за останні п’ять років суттєво поповнився: захистили докторські дисертації Калачевська Л.І., Устік Т.В., Макарова В.В., Макаренко Н.О., Вовчок С.В.; кандидатські дисертації захистили Колодненко Н.В., Новікова О.С.  

Представники факультету є членами спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. 

Незалежними експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Міністерства освіти і науки України є д.е.н., проф. Назаренко І.М.; д.е.н., проф. Славкова О.П.; к.е.н., доцент Скляр І.Д.; к.е.н., доцент Геєнко М.М.; к.е.н., доцент Маслак Н.Г.; к.е.н., доцент  Пасько О.В.

До роботи у групі з цифровізації Сумської області залучені НПП кафедри кібернетики та інформатики. НПП кафедри мають тісні науково-консультаційні зв’язки з компаніями «БАСС», «Netcracker», СМНВО «Інжиніринг» та ін., які реалізують веб-орієнтовані та комплексні хмарні рішення, з приводу удосконалення функціональності та механізмів реалізації ІС, що дозволяє сформувати професійну підготовку здобувачів вищої освіти так, щоб бути більш адаптованими до потреб Сумського регіону в сфері ІТ і, в той же час, надає змогу отримати кваліфікованих фахівців галузі ІТ з урахуванням регіонального контексту.

Спільне формування цифрового майбутнього стало ядром Німецько-української співпраці університетів 2019-2022, фаза 1 № 57514792 «Діджиталізація  вищих навчальних закладів України», що дозволило поглибити на факультеті впровадження елементів діджиталізації, закуплено ліцензійну програму для здійснення відеозапису навчального матеріалу, створення онлайн курсів – Camtasia.

Розробка прогнозів розвитку міст та районів Сумської області, прогноз розвитку галузі сільського господарства сформувала міжкафедральні групи з фахівців усіх кафедр. На факультеті також активно працюють робочі групи по аналізу регіонів та  підготовці стратегій розвитку громад. 

Кафедри факультету виступають керівниками та виконавцями численних ГДТ, ДБТ. Студентські наукові роботи постійно займають призові місця на конкурсах.

Серед викладачів факультету  є практики з державного управління та адміністративного менеджменту, які мають досвід роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема, к.е.н., доцент Маслак О.М., д.е.н., проф. Телетов О.С., д.е.н., проф. Соколов М.О.

Велика увага звертається на підготовку молоді та підвищенню фінансової грамотності населення. Вісім останніх років Геєнко М.М. проводить уроки фінансової грамотності для школярів Тростянецької громади на базі Палацу для дітей та юнацтва у місті Тростянець та загальноосвітній школі у м. Боромля для школярів 9-11 класів.

Активно залучаються студенти і стейкхолдери до щорічного проведення «Global Money Week».

Кафедра маркетингу та логістики проводить круглі столи «Маркетинг-дзеркало успіху»; до Дня маркетолога із залученням студентства та випускників здійснює проведення медіашколи із залученням школярів та студентів; створено Центр маркетингових досліджень та розвитку бізнесу; клуб підприємців та маркетологів. Кафедра публічного управління та адміністрування запровадила школи із залученням школярів та студентів «Я – майбутній держслужбовець» та «Еліта нації»; на кафедрі економіки і підприємництва активно діє школа економіки та бізнесу, на кафедрі обліку і оподаткування – школа «Професійний бухгалтер».

Факультет не зупиняється на досягнутому, а й має досить амбітні плани на перспективу, постійно оновлює можливості для отримання освіти студентами. Так, серед найамбітніших планів факультету:

Свій ювілей факультет зустрічає як ніколи дружньою та згуртованою, націленої на творчий пошук командою. Сьогодні, згадуючи всіх, хто створював і зміцнював університет, ми вітаємо всіх і говоримо традиційне: «З Днем народження, СНАУ! Нових тобі перемог і звершень!»