Відбулися обговорення щодо удосконалення освітньо-професійних програм

На факультеті економіки і менеджменту відбулися обговорення щодо удосконалення освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти та рівнем доктора філософії.

Кафедра економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра менеджменту імені професора Л.І. Михайлової

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра маркетингу та логістики

Кафедра кібернетики та інформатики

Участь в обговоренні прийняли різні категорії стейкхолдерів. За результатами обговорення освітніх програм були отримані ціннісні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення освітніх компонентів ОПП, організації практичної підготовки здобувачів.

Надані пропозиції будуть імплементовані в освітній процес для підготовки фахівців за спеціальностями, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних кадрів, які відповідатимуть запитам роботодавців та потребам ринку праці.

Щиро вдячні академічній спільноті, роботодавцям, випускникам, здобувачам вищої освіти, представникам студентського самоврядування за активну участь у процесі забезпечення якості вищої освіти!