126 «Інформаційні системи та технології»

Освітній рівень:
Бакалаврський – освітня професійна програма «Інформаційні системи та технології»

Для вступу подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з дисциплін:

українська мова і література, математика, фізика або іноземна мова (бюджет)

українська мова і література, математика, біологія або іноземна мова (комерція)

Освітня програма базується на сучасних наукових знаннях у сфері інформаційних систем, інформаційних технологій. Структура програми передбачає динамічне та інтерактивне навчання. Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути необхідних практичних навичок у сфері інформаційних систем та інформаційних технологій.

Акцент робиться на професійну підготовку в галузі інформаційних систем та технологій з фокусом в рамках спеціалізації на вивченні підходів та принципів розробки та впровадження прикладних інформаційних систем і технологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців у галузі інформаційних систем та технологій націлена на здобуття спеціальних професійних знань, оволодіння методологією розробки, впровадження й дослідження прикладних інформаційних систем та технологій у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Бурхливий розвиток інформатизації суспільства викликав необхідність упровадження автоматизованих інформаційних систем управління в різні сфери розвитку людства. Фахівець повинен володіти абстрактним та логічним мисленням, прагнути постійного розвитку та змін, володіти навичками проектування, адміністрування, управління інформаційними системами, працювати у сфері Інтернет-комунікацій.

Для проектування інформаційних систем в менеджменті потрібні навички, фантазія та здатність знаходити нові рішення. Робота ІТ-шника потребує знань з іноземної мови, математики, алгоритмізації. Фахівець повинен володіти абстрактним та логічним мисленням, прагнути постійного розвитку та змін.

Якщо Ви прагнете стати творцем автоматизованих систем чи інформаційних технологій, навчитись розробляти сучасні web-сайти та тривимірні моделі, то наша спеціальність призначена саме для Вас. У нас Ви здобудете навички проектування, адміністрування, управління інформаційними системами, навчитеся працювати у сфері Інтернет-комунікацій.

Фахівці з інформаційних систем та технологій діють в сфері: розробки та практичного використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of things, Cloud сервісах, Big Data (сховищ).

Студенти під час навчання отримують знання з основ розробки інформаційних систем в менеджменті; технологій розробки систем Internet of Things; технологій розробки систем з хмарної архітектурою; основ проектування баз даних і управління Big Data; об’єктно-орієнтованого програмування; системного програмування; програмування на Java, C ++, C #; Python; технологій організації сховищ інформації; основ Project Management і Agile технологій, розробники веб-додатків. Студенти отримують поглиблені знання з англійської мови в галузі інформаційних технологій.

Компетентності: здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних та інформаційних технологій, мереж та систем в економіці, менеджменті та управлінні проектами; здатність застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва; вибирати, проектувати, розгортати, інтегрувати, управляти, адмініструвати та супроводжувати застосування комунікаційних мереж, сервісів та інфраструктури організації; здатність розробляти та управляти проектами.

Навички навчання: застосовувати математичний апарат для розв’язання економічних задач, опрацювання статистичних даних, побудови та використання економіко – математичних моделей; використовувати архітектурні рішення при проектуванні систем; показати ґрунтовні знання мов та парадигм програмування, технологій програмування, операційних систем; володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами, вибирати конфігурацію комп’ютерної мережі, обирати тип і структуру комп’ютерної мережі, програмувати та експлуатувати комп’ютерні мережі.

Особливості та відмінності: оволодіння методами фундаментальних та прикладних наук, математичного та комп’ютерного моделювання, професійними прикладними програмами, методологіями, техніками та підходами суміжних галузей, у яких використовуються Інформаційні системи та технології.

Фахівці можуть працювати на посадах:

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість молоді отримати перспективні знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях. Специфіка пропонованої професії дозволяє працювати за гнучким графіком, бути затребуваним на ринку праці.