Логвіненко Вікторія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

                   

E-mail: viktoriia.lohvinenko@snau.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nHVZTsAAAAAJ

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0993-0821

 

01.07.1996 p.- по теперішній час – робота у СНАУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри кібернетики та інформатики.

02.11.2005 р. – захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України м. Харкова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) на тему: «Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій». Науковий керівник:  д.т.н., професор Української інженерно-педагогічної академії  А.Т. Ашеров . Отримала диплом кандидата педагогічних наук ДК №032919, протокол № 5-06/2, додаток до диплома PhD.

14.04.2011 р.- рішення Атестаційної колегії МОН України про присвоєння вченого звання доцента кафедри кібернетики та інформатики. Диплом (атестат доцента) 12ДЦ 024540, протокол № 2/94-D.

 

Основні навчальні дисципліни: Інформатика, Обчислювальна техніка та програмування, Інформаційні технології, Основи геоінформаційних систем та технологій.

Напрям наукових досліджень: психолого-педагогічні проблеми навчання та викладання комп’ютерних дисциплін, методи і моделі оцінки навчально-пізнавальної діяльності, дистанційна освіта та навчання, змішане навчання.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика ДБТ “Розробка засобів інформаційної підтримки інноваційної діяльності в АПК регіону” (державний реєстраційний номер 0121U110116), 2021-2026 рр., відповідальний виконавець.

Підвищення кваліфікації(стажування):

2010 р. – підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ» м. Київ, розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи MOODLE. Отримано «Свідоцтво про підвищення кваліфікації» 12СПК 757882.

2015 р. –  підвищення кваліфікації в Проблемній лабораторії дистанційного навчання Національного політехнічного університету «ХПІ» м. Харкові, за програмою відкритого дистанційного курсу «Практикум тьютора», тьютором якого був зав.лабораторії, професор В.М. Кухаренко. Отримано «Сертифікат тьютора».

Аналіз показників, що визначають кваліфікацію працівника групи забезпечення