Ukrainian English Russian

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Для того, щоб бути успішним підприємцем, потрібен талант, але без фахових знань ваші бізнес-ідеї можуть так і залишатись нереалізованими. Найрізноманітніші сфери підприємницької діяльності поєднує  прагнення до максимізації прибутку, що не можливе без  професійних знань та вміння користуватись сучасними методиками аналізу та прийняття управлінських рішень.

Освітня програма спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на формування таких загальних компетенцій як аналітичність, гнучкість мислення, адаптивність, управлінські здатності, міжособистісні навички та командна робота, комунікаційна діяльність, науково-дослідна діяльність та соціальна відповідальність.

Фахові компетентності включають наступні здатності:

 • аналізувати  економічну  діяльність  та результати  господарської  діяльності  підприємства та його підрозділів за окремими напрямками;
 • формувати  і  обробляти  необхідну інформаційну  базу  щодо  аналізу  конкурентного галузевого середовища підприємства;
 • вести  управлінський  облік  витрат  та  інших економічних  показників  діяльності  підрозділів  і підприємства;
 • виявляти  та  обчислювати  можливості оптимізації діяльності підприємства;
 • розробляти  бізнес-плани  реалізації підприємницьких намірів та інвестиційних проектів;
 • проводити  ресурсне  обґрунтування  певних аспектів реалізації стратегії підприємства;
 • формувати  альтернативні  стратегічні напрями розвитку підприємства;
 • виявлення  та  обґрунтування  пріоритетних напрямків організації власного бізнесу;
 • оцінювати інноваційну активність та її вплив на конкурентоспроможність підприємства;
 • розраховувати  економічну  ефективність проектів,  оцінювати  альтернативи  з  урахуванням ризиків;
 • організовувати  процес  управління структурними підрозділами підприємства;
 • прийняття  ефективних  підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • прийняття ефективних управлінських рішень з організації торгівельних операцій;
 • аналізувати та обробляти аналітичні дані для прийняття  управлінських  рішень  щодо  проведення біржових операцій;
 • користуватися  нормативно-правовим забезпеченням  зі  стандартизації  і  сертифікації продукції та послуг у підприємницькій діяльності;
 • створювати  систему  комунікацій  по просуванню  товарів  і  послуг,  формувати  імідж підприємства;
 • обґрунтовувати  параметри  напрямків розвитку  підприємства,  опрацьовувати  економічні характеристики шляхів їх реалізації.

 

Навчання на бакалаврському курсі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає  опанування широкого переліку дисциплін впродовж чотирьох років, серед яких: Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші та кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіко – математичні  методи та моделі, Інформатика, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Міжнародна економіка, Статистика, Соціологія, Регіональна економіка, Стратегія підприємницької діяльності, Організація виробництва і торгівлі, Економіка та організація інноваційної діяльності, Проектний аналіз, Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Потенціал і розвиток підприємства, Планування і контроль на підприємстві, Біржова діяльність.

Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов професійного спрямування впродовж всього навчального курсу.

 

На базі освітнього рівня бакалавр можливий вступ на магістерський курс, який дозволяє перейти на якісно вищий рівень аналізу господарської діяльності та управління а також закладає основи для подальшої наукової діяльності.

Під час навчання в магістратурі поглиблено вивчаються наступні курси:

Інтелектуальна власність, Публічне адміністрування , Інноваційний розвиток підприємства, Стратегічне управління підприємством, Охорона праці в галузі та цивільний захист, Управління змінами, Конкурентоспроможність підприємницької діяльності, Економічне управління підприємством, Мотиваційний менеджмент, Інформаційні системи в управлінні підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю, Педагогіка і методика викладання у вищій школі , Університетська освіта та Болонський процес, Конфліктологія та психологія управління, Аграрна політика, Методологія та організація наукових досліджень, Маркетинговий менеджмент, Товарна інноваційна політика, Біржова діяльність на аграрному ринку, Управління якістю, Економічні основи статистичної звітності підприємства

Впродовж циклу навчання теоретичні курси тісно пов’язані з аналізом діяльності діючих підприємств і тривалі навчальні та виробничі практики як на вітчизняних підприємствах, так і закордоном.

Завдяки глибокому підходу до всіх аспектів  освітнього процесу  наші випускники є витребуваними на ринку праці, здатні гнучко пристосовуватися до умов ринку, що швидко змінюються.

 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550