Ukrainian English Russian

Загальна інформація

Кафедра статистики, АГД та маркетингу є учбово-науковим структурним підрозділом факультету економіки і менеджменту СНАУ, що забезпечує проведення учбово-методичної, наукової і виховної роботи. Головним завданням кафедри є організація і здійснення учбово-методичної і наукової праці по профілю кафедри, виховної роботи серед студентів, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

 

Кафедра створена 23.12.1996 р. шляхом реорганізації кафедри фінансів та кредиту, завідувачем якої був д.е.н., професор Міщенко В.І.

 

         З моменту створення і по нинішній час її очолює кандидат економічних наук, професор Жмайлов Валерій Миколайович

В зв'язку зі збільшенням контингенту студентів та відкриттям спеціальності «Маркетинг» чисельність кафедри збільшилася до 24 чоловік, в тому числі 3 професори, 14 кандидатів економічних наук, доцентів, 5старших викладачів, та 2 лаборанти. Кількість викладачів, які мають науковий ступінь17.

Навчальний процес на кафедрі пов'язаний з використанням активних методів навчання, зокрема з аналізом виробничих ситуацій, комп'ютеризацією, залученням студентів до дослідницької роботи, тестуванням, проведенням предметних олімпіад, підготовкою підручників, навчальних і методичних посібників.

Наукові дослідження кафедри націлені та здійснюються через участь в розробці кафедральної наукової теми "Вдосконалення господарського механізму в АПК" в напрямках :

маркетингові дослідження ринку сільськогосподарської продукції;.

економіко-статистичні дослідження показників виробничо-фінансової діяльності підприємств АПК Сумської області

розробка моделі аналізу фінансового стану підприємств АПК;

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів аграрної сфери з кардинально новим типом наукового мислення, які можуть ефективно працювати в умовах ринкових відносин, вміють практично використовувати отримані знання та набуті навики для розв'язання виробничих і фінансових задач. При цьому кафедра забезпечує базову підготовку студентів факультету економіки і менеджменту та юридичного з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 

• Статистика.

• Правова статистика.

• Економічний аналіз та АГД.

• Теорія економічного аналізу.

• Аналіз господарської та комерційної діяльності.

• Теорія економічного аналізу та аналіз господарської діяльності.

• Фінансовий аналіз.

• Маркетинг.

• Маркетингова товарна політика.

• Міжнародний маркетинг.

• Основи маркетингу.

• Логістика.

• Товарознавство.

• Промисловий маркетинг.

• Маркетингові дослідження.

• Маркетингова політика комунікацій.

• Інфраструктура товарного ринку.

• Ціни та ціноутворення.

• Маркетингова цінова політика.

• Стратегічний маркетинг

• Поведінка споживачів

• Маркетингова інноваційна політика

• Комерційна діяльність посередницьких підприємств

• Рекламний менеджмент

• Маркетинговий менеджмент

• Стратегічний аналіз

• Товарознавство

• Товарознавство непродовольчих товарів

• Теоретичні основи товарознавства

• Етика товарів та дизайн

• Основи екології та безпеки ТНС

• Основи стандартизації, метрології і управління якістю

• Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

• Сенсорний аналіз

• Стандартизація, сертифікація продукції, послуг

• Товарознавство продовольчих товарів

• Організація торгівлі

• Дослідна робота

• Маркетинг відносин

• Аналіз маркетингової діяльності

• Маркетинг цінних паперів

• Маркетинг і мерчандайзинг

 

Дисертації

Жмайлов Валерій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему " Реформування виробничих структур в аграрному секторі економіки Сумської області шляхом створення господарських асоціацій ".

 

Стрілець Валентина Василівна. Кандидат економічних наук, доцент. В 1973р. захистила дисертацію на тему "Рентабельність, що склалася і яка необхідна у вівчарських господарствах Північних областей Казахстану" при Сільськогосподарському інститутім. Алма-Атаза спеціальністю „Економіка і організація сільського господарства".

 

Барановська Антоніна Степанівна. Кандидат економічних наук, доцент. В 1987р. захистила дисертацію на тему „Організація обробки інформації у розподілених обчислювальних системах" при Херсонському ДАУ по спеціальності „Математичні методи і застосування вищих технологій в економічних дослідженнях і управління в народному господарстві".

 

Шумкова Олена Володимирівна. Кандидат економічних наук, доцент. В 1998р. захистила дисертацію на тему "Управління портфелем цінних паперів комерційного банку" при Українській академії банківської справи по спеціальності 08.04.01-Фінанси, грошовий обіг і кредит.

 

Муштай Валентина Анатоліївна. Кандидат економічних наук, доцент. В 2003 р. захистила дисертацію на тему "Економічний механізм формування продовольчого потенціалу регіону" за спеціальністю 08.07.02-Економіка сільського господарства і АПR при спеціалізованій вченій раді Сумського національного аграрного університету.

 

Онопрієнко Ірина Миколаївна. Кандидат економічних наук, доцент. В 2004р. захистила дисератцію на тему „Економічний механізм функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів" при СНАУ по спеціальності 08.07.02-Економіка сільського господарства та АПК.

 

Нечипоренко Валентина Володимирівна . Кандидат сільськогосподарських наук. В 2004р. захистила дисертацію на тему „Продуктивні та біологічні особливості кіз зааненської породи в умовах Північно-Східного регіону України" при Херсонському ДАУ по спеціальності 06.02.01-Розведення та селекція тварин.

 

Лишенко Маргарита Олександрівна. Кандидат економічних наук, доцент. В 2008 році захистила дисертацію на тему: «Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку» при Білоцерківському НАУ по спеціальності 08.00.04 –Економіка сільськогосподарського господарства і АПК.

 

Устік Тетяна Володимирівна. Кандидат економічних наук, доцент. 12 березня 2010 року захистила дисертацію на тему : «Економічний розвиток підприємств-виробників сої в умовах ринку», по спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Галенін Роман Володимирович Кандидат економічних наук, доцент. В лютому 2010 року захистив дисертацію на тему: «Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств»

 

Данько Юрій Іванович. Кандидат економічних наук, доцент В 2011 році захистив дисертацію на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку маркетингу сільськогосподарських підприємств» по спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

 

Контакти

Адреса кафедри: Україна, 40021, м. Суми, вул. Г. Кондрат'єва,160,
Телефон: 78-66-47, 22-13-20

Готові до співробітництва

 
Зацікавлених в співробітництві запрошуємо до співпраці по таким напрямам:
-  підвищення кваліфікації викладачів, стажування на кафедрі по взаємному обміну
-  сумісна розробка учбово-методичного забезпечення навчальних дисциплін та їх обмін
- проведення спільних наукових досліджень.
Надання послуг підприємствам народно-господарського комплексу Сумської області викладачами кафедри статистики, АГД та маркетингу за такими напрямами:
1. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
2. Моніторинг ринку сільськогосподарської продукції
3. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств
4. Дослідження ринків сільськогосподарської продукції регіону та України
5. Маркетинговий аналіз діяльності підприємств: методика дослідження діяльності підприємств з метою оцінки економічного потенціалу продовольчого забезпечення регіону.
6. Функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Розробка організаційно-економічної моделі формування та функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки.
7. Маркетинговий аналіз діяльності підприємств та розробка конкурентних переваг
8. Дослідження структурно-динамічних тенденцій розвитку олійної галузі (соя, ріпак); обґрунтування напрямів підвищення конкуренто­спромож­ності продукції сільськогосподарських підприємств, розвиток маркетингових  стратегій аграрних підприємств.
9. Статистико-економічний аналіз діяльності підприємств та окремих галузей
10. Фінансовий аналіз суб’єктів господарської діяльності як фактор покращення їх фінансового стану
 
 

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550