Ukrainian English Russian

Документи кафедри 

Викладачi кафедри 

Михайлов Андрій Миколайович

Д.е.н., професор

1986 – 1996 Загальноосвітня школа, м. Харків;
1996 – 2001 Сумський державний аграрний університет, факультет "Обліку і фінансів", за спеціальністю "Облік і аудит", спеціалізації "Фінанси та кредит";
Червень 2001жовтень 2001 – науковий співробітник і асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту СНАУ
Жовтень 2001березень 2002 – помічник аудитора в аудиторській компанії "Фінанси Аудит Приватизація";
 

Квітень 2002 – серпень 2003 – Директор фірми дистриб'ютора "Schwarzkopf" Сумської області;

2003 –Сумський Національний аграрний університет, здобувач на науковий ступінь кандидата економічних наук

Вересень 2003серпень 2005 – науковий співробітник та асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту СНАУ;

З вересня 2005 року – старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД;

Грудень 2009 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств»

На громадських засадах:

- на посаді виконавчого директора Сумського регіонального представництва Українського національного комітету Міжнародної торгової палати;
- третейський суддя Постійно діючого третейського суду при УНК МТП. ;
- член галузевої ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації
- голова Зарічної районної організації Аграрної партії України в м. Суми.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни:

Міжнародні економічні відносини;
Міжнародний менеджмент;
Управління персоналом;
Аналіз і контроль підприємств.

Наукова робота:

Основні напрямки: Формування та використання капіталу сільськогосподарських підприємств за умов інтернаціоналізації.

Наукові публікації:

№ Назва Вид Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
1 Організаційно-фінансовий механізм функціонування фермерських господарств Англії друк. Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит", №1 (8) 2000р., с.269-271 2
2 Основні засоби: визначення та класифікація друк. Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит", №1 (10) 2001р., с.156-159 3
3 Щодо визначення категорії "основні засоби" друк Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент", №2 2002р., с.175-178 3
4 Сучасний стан відтворення основних засобів в АПК друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми, 2004. 2
5 Основні засоби в системі відтворювальних процесів в АПК. друк. Збірник наукових праць Луганського НАУ. Серія: Економічні науки, №37/49, Луганськ, 2004, с. 365-369. 6
6 Fixed Assets of Ukrainian agricultural enterprises друк. Workshop "Large Farm Management" Large Scale Agriculture in Central and Eastern Europe. November 26-28, 2003, Halle (Saale). 6
7 Амортизаційна політика сільськогосподарських підприємств друк. Міжнародний науково-виробничий журнал "Облік і фінанси АПК", №2 2004р, с. 67 5
8 Вплив ринку капіталу на стан функціонування агропромислових підприємств друк. Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль. Частина 2, 2005, с. 133. 2
9 Основні засоби як складова ринку факторів капіталу друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми, квітень 2005 1
10 Формування механізму відтворення основних засобів в АПК друк. Матеріали Міжнародного Форуму молодих вчених "Ринкова трансформація постсоціалістичних країн". У двох томах. Т.2.-Х.: ХНТУСГ.-2005.-с. 250 2
11 Current state of agroindustrial enterprises activity in the markets of factors of production and market of goods and services друк. IAMO - Forum 2005 Workshop "How effective is the invisible hand?" Agricultural and food markets in central and eastern Europe. June 16-18, 2005, Halle (Saale). 8
12 Інвестиційна політика країни як передумова відтворення виробничого потенціалу аграрних підприємств друк. Економіка АПК. – .2006. – №2. – С. 67-72. 10
13 Формування та функціонування системи дорадництва в Сполучених Штатів Америки Друк. Аграрний форум – 2006: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25 – 29 вересня 2006 р., Суми, Україна) – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 360 с.
14 Державне регулювання підтримки сільськогосподапрських підприємств в умовах вступу до СОТ друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р.) – в 3 т./Т.11. –Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – 269 с. – С.62-63. 1
15 Role of Innovation and Entrepreneurship in the Agricultural System of USA друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р.) – в 3 т./Т.11. –Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – 269 с. – С.99. 1 Miroshnychenko I.V.
16 The Development of National management under conditions of social and cultural Integrations Друк. Journal of modern science. – The Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy Jozefow, Poland. – 1/3/2006. –S.579-596. 24 Victoria Babych,
Oleksyi Yuchenko

(Стаття)
17 Місце екологічної складової в адаптації державного регулювання аграрного сектору економіки за умови вступу України до СОТ Друк. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічне підприємництво в АПВ» - Таврійський державний агротехнічний університет,, 12 -14 червня 2008 р. – Мелітополь. – С. 29-30. 2
18 Вступ України до СОТ: нові можливості та застереження для АПК: Науково-практичне видання// Суми: Сумський національний аграрний університет . – 34 с ( За редакцією В.І.Ладики та Л.І.Михайлової) Друк. Суми: Сумський національний аграрний університет . -2008. – 34 с. ( За редакцією В.І.Ладики та Л.І.Михайлової) 36 с. Ладика В.І., Михайлова Л.І., Брижик Н.В., Маслак О.М., Михайлов А.М. та інші.
19 Вдосконалення методичних підходів до обґрунтування потреби в матеріально-технічних засобах Друк. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка та менеджмент", №12/1 (33) 2008р., с.49-54 5 -
20 Вплив технологічної політики сільськогосподарських підприємств на формування оптимального складу машинно-тракторного парку Друк. Аграрний форум – 2008: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 18 жовтня 2008 р., Суми, Україна) – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 158 с.
21 Оновлення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах на основі впровадження технологічної політики Друк. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва. Серія "Економіка АПК і природокористування", №6 2009р., с.159-167
22 Оновлення основних засобів за рахунок технологічної політики як механізм фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств Друк. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки в умовах кризи. Роль консультаційних служб» Таврійський державний агроекологічний університет, м. Мелітополь, 21-22 травня 2009 р.
Після захисту кандидатської дисертації
23 Особливості функціонування аграрної галузі за умови створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.). – В 3 т./Т.1. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – 334 с. – С.94.
24 Особливості визначення ціни на екологічно чисту продукцію Друк. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі) «Розвиток аграрного виробництва в умовах світової фінансово-економічної кризи» / Редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 442 с., С.232-236
25 Відтворення основних засобів на основі впровадження технологічної політики сільськогосподарських підприємств Друк Національний менеджмент організацій: інтеграційний вимір. Монографія/ За ред.. д.е.н., проф.. Л.І.Михайлової. – Суми: Видавництво «Козацький вал», ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2009. – 352 с. С.76-100. 24 Монографія
26 Використання економіко-математичних методів в економічних дослідженнях Друк. Управління інформацією на рівні місцевого самоврядування: Наук. збірн. за ред. Христини Кжижановской. – Варшава: Видавництво ГШСГ. – 2010. - С. 67-79. 12 -
27 Роль іноземних інвестицій при відтворенні виробничого потенціалу підприємств Друк. Вісник ХНАУ. - Серія Економіка АПК і природокористування. - Вип.10. - 2010. - С.130-137. Стоянець Н.В.
28 Державна підтримка відтворювальних процесів в АПК за умов глобалізації Друк. Вісник ХНАУ. - Серія Економіка АПК і природокористування. - Вип.8. - 2010. - С. 88-95.
29 Людський капітал як елемент інституційних інновацій регіонального розвитку у сфері євро інтеграційного виміру Друк. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету. - Серія Економіка і регіональний розвиток. - №2 (17). - 2011. - С. 29-33. Стоянець Н.В.
30 Концепція сільської зайнятості в умовах інтеграційного процесу Друк. ПДАБА «Економічний простір»: Збірник наукових праць. -№46. - 2011. - С. 121 – 127 Стоянець Н.В.
31 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в АПК Сумської області Друк. Вісник СНАУ. - Серія «Економіка та менеджмент». - Вип. 3 (45). - 2011. - С. 74-80. Костик О.В.
32 Інтеграційний вимір розвитку зовнішньоекономічної діяльності в АПК країни Друк. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць: у 3 т. – Т. 2 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: Булєєв І.П. (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – 520 с., С.247-254. Михайлова Л.І.
33 Екологічне виробництво як стратегічний напрямок розвитку сільського господарства в умовах інтернаціоналізації Друк. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних виклків: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред.. О.І.Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – 760 с. - С.537-548. 19 Монографія
34 Комерціоналізація об'єктів інтелектуальної власності в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств Друк. Збірник наукових праць ДонДУ «Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів». – Донецьк. – 2012. – С.10 - 12 9 Кабанець О. В.
35 Інвестиції в людські ресурси як чинник економічного зростання Друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», 22-24 листопада 2012 року, м. Київ, Український дім, Всеукраїнська спілка вчених-економістів. – 2012. 3 Михайлова Л.І.
36 Аграрний сектор України в глобалізаційних процесах
Друк. Вісник СНАУ. - Серія «Економіка та менеджмент». - Вип. 8 (53). - 2012. - С. 173-176. 8 Галіч М.О.
37 Методологічні засади дослідження кон'юнктури світового та регіональних ринків сільськогосподарської продукції та продовольства Друк. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект// Коллектив авторов. – Сборник научных трудов. Донецк: Дон НУ, 2013. – Т.1. – 410 с. – 235-237. 5 Михайлова Л.І.
38 Інтеграція України: напрями, переваги, недоліки Друк. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 113. Частина ІI (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2013. – 326 с. – С. 131 - 137 10
39 Проблемы кадрового обеспечения аграрного производства Украины в условиях его интеграции и интернационализации Друк. Збірник наукових праць конференції «Наукова спадщина академіка А.А. Никонова і проблеми сучасної аграрної економіки». Москва: Всеросійський інститут аграрних проблем і інформатики імені О.О. Ніконова – (у друці) 10
40 Перспективы развития аграрного сектора Украины в общеевропейском контексте Друк. Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. Сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2014. – 598с. С.379-384 11
41 Теоретичні аспекти глобалізації та інтернаціоналізації аграрного сектора економіки Друк. Система національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру: монографія / за ред.. д.е.н., проф.. Л.І. Михайлової / Суми ФОП Винниченко Є.Б.. – 2014. – 432 с. 24 Монографія
42 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в агарному секторі країни в контексті різновекторності міжнародної співпраці Друк. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект// Коллектив авторов. – Сборник научных трудов. Донецк: Дон НУ, 2014. – Т.1. – 410 с. – 235-237. 12 Михайлова Л.І.
43 Проблемы формирования кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий в условиях интеграционных процессов Друк. Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: сборник научных статей / Редкол.: М.М. Медвидь, В.А. Назаров, А.К. Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2013. – С.92-98. 7
44 Рациональное использование земельных ресурсов в аграрном секторе экономики как фактор устойчивого развития Друк. Международный журнал устойчивого развития; Отв. ред. Христо Крачунов. – Болгарія. - София. - апрель 2014. – № 18 133с. С.10-14

Готові до співробітництва:

- рекомендації щодо формування та використання капіталу аграрних підприємств в залежності від умов функціонування і потреби господарства;

- розробка амортизаційної політики підприємства;

- створення, організація діяльності і ліквідація підприємства

Адреса:

Вул. Г.Кондратьєва 160, Суми 40021,

корп. Б, кім. 230,

тел: 22-24-48

21-34-21

21-34-22,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550