Ukrainian English Russian

Звіт про результати роботи в 2018 році та стратегічні пріоритети розвитку факультету економіки і менеджменту


25 лютого 2019 року на Вченій раді Сумського національного аграрного університету деканом факультету економіки і менеджменту Наталією Строченко був представлений змістовний звіт про роботу факультету за 2018 рік.
Цілеспрямована праця викладачів, студентів та співробітників принесла свої результати, - нам є чим пишатися. На сьогодні студенти, здобуваючи економічну освіту в стінах нашого вишу, можуть зробити вибір із широкого спектру спеціальностей (7) та освітніх програм (11).
Особливою гордістю факультету є міжнародний магістерський курс MBA «Адміністративний менеджмент», акредитований європейським акредитаційним агентством Acquin в 2016 році, який успішно розвивається у рамках співпраці з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), чому підтвердження є продовження в 2018 році дії сертифікату до 2021 року.
Підтвердженням якості навчальної програми «Економіка» є отримання у 2018 році Сертифікату Чеської агенції розвитку про відповідність підготовки фахівців європейським стандартам.
Проте ми не зупиняємося на досягнутому. Одним із пріоритетних напрямів розвитку факультету є подальше розширення і диверсифікація спеціальностей та освітніх програм. Зокрема ліцензування спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та освітньої програми «Міжнародні економічні відносини».
Сучасні виклики зумовлюють тіснішу інтеграцію з технологічними напрямами в межах Сумського НАУ, що знайде своє відображення у міждисциплінарних програмах підготовки студентів: «Фарм менеджмент», «Біоекономіка», «Агробізнес», «Якість, стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції».
Про вірний вектор розвитку свідчить щорічне зростання кількості вступників на економічні спеціальності. У 2018 році, наш факультет – це 1785 здібних, розумних, креативних студентів денної (584 осіб) та заочної (1201 осіб) форми навчання, 166 з яких – іноземних студенти. Лише за рік контингент студентів факультету економіки і менеджменту поповнився на 24 студенти з Китайської Народної Республіки. В перспективі планується та ведеться постійна робота над розширенням географії набору іноземних студентів.
Факультет економіки і менеджменту об’єднує 9 випускових кафедр та 107 науково-педагогічних працівників, з яких: 79 % - доктори наук, професори, кандидати наук та доценти та 21 % – старші викладачі та асистенти. Проводиться постійна підготовка наукових кадрів. В 2018 р. науково-педагогічними працівниками факультету захищено 5 дисертацій, з них – 2 кандидатські (Маслюк О.В. та Мельник М.І.) та 3 докторські (Лишенко М.О., Михайлов А.М. та Орєхова А.І.).
Потужний науковий потенціал кафедр дозволяє активно проводити науково-дослідну роботу на факультеті. За результатами 2018 року опублікована 201 наукова стаття у фахових виданнях, в тому числі, у закордонних - 41 публікація. 86 наукових статей увійшли до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Copernicus, а це 44 % від загальноуніверситетських показників.
Наукову роботу на факультеті економіки і менеджменту активно підтримують і студенти: з року в рік зростає кількість доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та публікацій наукових статей у фахових виданнях. У 2018 році було подано 43 роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, з них 9 зайняли призові місця за різними напрямами та спеціальностями.
В умовах наростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, значних змін у технологіях та методиках викладання, застосування інноваційних підходів в освітньому процесі, викладачі СНАУ прагнуть всебічного дослідження досвіду кращих університетів світу та його імплементації в практичній діяльності.
В 2018 р. на факультеті запроваджено традицію проведення підсумкового щорічного семінару за результатами стажування та закордонних практик науково-педагогічних працівників, що дає можливість впроваджувати отриманий досвід в навчальний процес.
Підтримується обраний курс на підвищення якості дистанційного навчання. Викладачами розроблено 864 дистанційні електронні курси, що, у загальному обсязі всіх розроблених курсів по університету, складає 33 %.
Викладачами факультету постійно приймається участь в міжнародних академічних та дослідницьких проектах. В 2018 році їх налічувалося аж 8.
2018 рік для факультету був напруженим, клопітким, але плідним і цікавим – це час, що дозволив нам впевнитись у правильності свого вибору, віднайти власний шлях до визначених стратегічних цілей розвитку, набути позитивний досвід провадження освітньої діяльності на теренах нашого регіону та держави.
Дякуємо ректору Сумського національного аграрного університету Володимиру Ладиці за високу оцінку роботи факультету економіки та менеджменту та корисні настанови до подальшої роботи колективу.


Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550